Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych

Na drogach, oprócz transportu produktów i towarów, które nie stwarzają zagrożenia, dokonuje się transportu materiałów uznawanych są za niebezpieczne. O ile już przewóz tych standardowych podlega licznym regulacjom, to ten, który powszechnie określa się mianem przewozów ADR, jest jeszcze bardziej wymagający. Wszystko po to, by zapewnić odpowiednio poziom bezpieczeństwa zarówno człowiekowi, jak i środowisku naturalnemu. Jednym z bardziej istotnych dokumentów go regulujących, jest Umowa Europejska ADR – The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Dodatkowo obowiązują jeszcze krajowe regulacje. W ten sposób dąży się nie tylko do ograniczenia, ale i wyeliminowania zagrożeń/ryzyka, które występuje podczas takiego transportu. Najczęściej słyszy się o takim transporcie głównie w sytuacji, kiedy dokonywany jest przewóz materiałów klasyfikowanych jako promieniotwórcze, co zwykle spotyka się z różnego rodzaju protestami. Przykładem innych towarów są materiały trujące, żrące, zakaźne, jak również rozmaite gazy, materiały wybuchowe czy samozapalne. Ich duże zróżnicowanie sprawia, że wymagają one innego podejścia oraz zastosowanie odpowiednich przepisów i metod postępowania. Warto jednak podkreślić, że transport materiałów niebezpiecznych, który prowadzony jest zgodnie z przepisami, z zastosowaniem odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa, jest transportem bezpiecznym. Odpowiednie przepisy nakazują również wyznaczenie doradcy ADR, jak i przeprowadzania szkoleń dla personelu. Transport ADR wymaga nie tylko wiedzy, ale i doświadczenia. Można je nabyć lub uzupełnić, decydując się na szkolenia ADR, które są prowadzone przez wybitnych ekspertów z danej dziedziny. Biorąc w nich czynny udział, przyczyniamy się do rozwoju firmy i wzrostu jej konkurencyjności na tak wymagającym rynku, a przy okazji zdobywamy kontakty, które mogą zaowocować w przyszłości korzystną współpracą.